YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

อธิการบดี เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

June 3rd, 2014 No Comments

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 10 โดยมีข้อเสนอแนะให้ทางบัณฑิตศึกษา ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาต่อไปโดยมี ผศ.ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก และ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) ต้อนรับ

Tags:  

นักศึกษาปริญญาเอก สาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรึกษาการเตรียมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (คุณเพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล)

May 31st, 2014 No Comments

ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:00 น. คุณเพลินพิศ  พงศ์ปริญญากุล เข้าพบเรียนหารือเรื่องการเตรียมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์กับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น 1. เรื่องการเขียนบทที่ 1-3 2. นัดเสนอโครงร่างวันที่ 7 มิ.ย. 57 3. ความก้าวหน้าหลังประชุมกับสำนักงานสาธารณสุข รัฐเปรัค และวันที่ 17 มิ.ย. จะเข้าร่วมงานซ้อมแผนรับไข้หวัดนก ที่รัฐ kelantan. 4. แผนนำเสนอผลงานในการประชุม

Tags:   ·

นักศึกษาปริญญาเอก สาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรึกษาการเตรียมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (คุณประดับ นวลละออ)

May 31st, 2014 No Comments

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:00 น. นายประดับ นวลละออ เข้าพบเรียนหารือเรื่องการเตรียมโครงร่างดุษฎีนิพนธ์กับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น 1. เรื่องการเขียนบทที่ 1-3 2. นัดเสนอโครงร่างวันที่ 7 มิ.ย. 57 3. ความก้าวหน้าหลังประชุมกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และวันที่ 17 มิ.ย เข้าร่วมงานการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4. แผนนำเสนอผลงานในการประชุม

Tags:  

นางสาวศรีวิกาญจน์ ยกเส้ง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการสอบวิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๓อ.๒ส.) ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง กาารกำกับตนเอง เเละพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

May 31st, 2014 No Comments

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ.ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นางสาวศรีวิกาญจน์ ยกเส้ง  นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการสอบวิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๓อ.๒ส.) ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง กาารกำกับตนเอง เเละพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงดังนี้ 1.อ.ดร.กรรณิกา เรื่องเดช (ประธานกรรมการ) 2.อ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (กรรมการ) 3.อ.ไพบูรณ์ ชาวสวนศรีเจริญ (กรรมการ) 4.อ.ซูฮัยลา สะมะแอ (เลขานุการ)

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th