YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) เยี่ยมชมการตกแต่งสถานที่ ชั้น 9 ของคุณสมใจ ศรีม่วง

September 14th, 2014 No Comments

วันอังคาร ที่ 9 กันยายน 2557  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) เยี่ยมชมการตกแต่งห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียนชั้น 9  เพื่อรอรับการเปิดห้องเรียน ของนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 ห้อง ต่อไป

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่ 2

September 14th, 2014 No Comments

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่ 1

September 14th, 2014 No Comments

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) ร่วมงานการทำผลงานวิชาการ

September 14th, 2014 No Comments

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) และ อ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส ร่วมกันสอนในรายวิชา Participatory ProcessEnvironment and Development

September 9th, 2014 No Comments

วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น และ อ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส ร่วมกันสอนในรายวิชา Participatory ProcessEnvironment and Development  หลักสูตรปริญญาโท โดยมี power point เป็นสื่อและเอกสารประกอบการสอนร่วม โดยมี คุณวรวุช จันดิษฐวงศ์ นักศึกษาปริญญาโทร่วมฟังและเสนอข้อคิดเห็น

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) อ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส และคุณวรวุช จันดิฐวงศ์ (นักศึกษาปริญญาโท) ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

September 9th, 2014 No Comments

วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น  อ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส และคุณวรวุช จันดิฐวงศ์ (นักศึกษาปริญญาโท) ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เพิ่งผ่านการรับพระราชทานปริญญาบัตร รัฐศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

Tags:  

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ฝากเอกสารแจกประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

September 6th, 2014 No Comments

วันศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ฝากเอกสารแจกประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ไว้ ณ ที่ห้องสารบรรณ ศาลากลางจังหวัดยะลา  

Tags:  

ดร.ศิริชัย นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) เยี่ยมชมการทำงานของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

September 6th, 2014 No Comments

ดร.ศิริชัย นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) เยี่ยมชมการทำงานของสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชาภัฎยะลา อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 10

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) ร่วมงานศพคุณแม่ของท่าน อ.ลัดดาพร ไชยกุล

September 6th, 2014 No Comments

วันพฤหัส ที่ 4 กันยายน 2557  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา)  ร่วมงานศพคุณแม่ของท่าน อ.ลัดดาพร ไชยกุล ณ วัดเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) ให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

September 6th, 2014 No Comments

วันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น (ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา) ให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2 คน คือนายมะรอกี เจะเล๊าะ มาปรึกษาการทำเครื่องมือการวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปศุสัตว์ จังหวัดยะลา ในอนาคต และนางสาวรุจิรา  ไตรภพ มาปรึกษาเรื่องการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่เสริมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ในอนาคต เพื่อดำเนินการสร้างเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th