YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี PDCA ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

February 24th, 2013 No Comments

       เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย นายมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา นายกสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นางสาวฟิตเราะห์  นางสาวฟิตเราะฮ์ หะยีบารอเฮง นางสาวสุพรรณี เจ๊ะซู นายนัสรู ตือง๊ะ  และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศิริชัย นามบุรี  นางสาวธีรกานต์ ชาญณรงค์ นักศึกษารุ่นพี่ นางสาวรุสนี กาแลแม นางสาวนิลดา เจะแว  เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษาในเวทีคุณภาพ ประจำปี 2555 ในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ  โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการ “มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ คร้งที่ 4” ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 14-18 มกราคม 2556 ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เวลากว่า 2 […]

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th