YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558

April 30th, 2015 No Comments

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เลือกเรียน     แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียน 1 ปี ( 2 เทอม 2 ภาคฤดูร้อน) คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีทุกสาขา เหมาะสำหรับ  –  ข้าราชการทุกสังกัด –  อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา –  เจ้าหน้าที่ทุกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น –  นักพัฒนาชุมชนในหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน –  นักการเมืองทุกประเภท – ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเอกชน สิ่งที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันสมัคร 1.หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 2.หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 […]

Tags:  

ดร.ตายูดิน อุสมาน และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้รับเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้แก่แกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชนจำนวน 6 ตำบล ณ ห้องวาไรตี้ โรงแรมยะลามายเฮ้าส์อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

April 23rd, 2015 No Comments

เมื่อวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558  ด้วยศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จังหวัดยะลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดอบรมโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญ ดร.ตายูดิน อุสมาน และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้แก่แกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชนจำนวน 6 ตำบล ณ ห้องวาไรตี้ โรงแรมยะลามายเฮ้าส์อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tags:  

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558

April 10th, 2015 No Comments

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เลือกเรียน     แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียน 1 ปี ( 2 เทอม 2 ภาคฤดูร้อน) คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีทุกสาขา เหมาะสำหรับ  –  ข้าราชการทุกสังกัด –  อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา –  เจ้าหน้าที่ทุกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น –  นักพัฒนาชุมชนในหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน –  นักการเมืองทุกประเภท – ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเอกชน สิ่งที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันสมัคร 1.หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 2.หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 […]

Tags:  

ดร.ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายอาเซียน เรื่อง “การเตรียมพร้อมและผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี

March 26th, 2015 No Comments

วันพฤหัส ที่ 26 มีนาคม 2558    ดร.ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายอาเซียน เรื่อง การเตรียมพร้อมและผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ให้กับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี จัดโดยศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 30 จังหวัดปัตตานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

Tags:  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้เข้าร่วมอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

March 21st, 2015 No Comments

  วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 16 .00 น. นักศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาได้เข้าร่วมอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุม “หงส์แก้วฟ้า” ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:  

ดร.ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อำจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและหัวหน้างานภาษามลายูและกำกับดูแลงานอาเซียนศึกษา ได้เข้าร่วม Seminar International Bahasa nusantara sebagai pemecah masalah globalisasi

March 21st, 2015 No Comments

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558  ดร.ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อำจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและหัวหน้างานภาษามลายูและกำกับดูแลงานอาเซียนศึกษา ได้เข้าร่วม Seminar International Bahasa nusantara sebagai pemecah masalah globalisasi ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Tags:  

ดร.ตายูดิน อุสมาน และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาเซปัดตะกร้อ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

March 19th, 2015 No Comments

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 ดร.ตายูดิน อุสมาน และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาเซปัดตะกร้อ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่โรงยิมสถาบันพลศึกษา จังหวัดยะลา

Tags:  

ดร.ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ร่วมประชุมกับคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดยะลา (คปจ) เรื่อง การจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดยะลา

March 19th, 2015 No Comments

  วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558  ดร.ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ร่วมประชุมกับคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดยะลา (คปจ) เรื่อง การจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดยะลา ณ ห้องอาหารธงฟ้า พรุบาโกย จังหวัดยะลา

Tags:  

ดร.ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ สถานี TPBS ประเด็นเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้เห็นต่าง

March 13th, 2015 No Comments

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558  ดร.ตายูดิน อุสมาน  ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์สถานี TPBS ประเด็นเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้เห็นต่าง เมื่อเวลา 15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Tags:  

ดร.ตายูดิน อุสมาน อุสมาน และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้ร่วมนำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษภายหลังจากการอบรมภาษาอังกฤษกับ Oxford Languages Center ซึ่งจัดโดย Center of Languages and Asean Studies Yala Rajabhat University

March 12th, 2015 No Comments

  วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558  ดร.ตายูดิน อุสมาน อุสมาน และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้ร่วมนำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษ  ภายหลังจากการอบรมภาษาอังกฤษกับ Oxford Languages Center ซึ่งจัดโดย Center of Languages and Asean Studies Yala Rajabhat University ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th