YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นกรรมการกำกับการสอบปลายภาค ปี 2557 ในวันที่ 9 ธันวาคม 57

December 9th, 2014 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นกรรมการกำกับการสอบปลายภาค ปี 2557 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

Tags:  

นายธีระพงศ์ น้อยเสงี่ยม นักศึกษาปริญญาโท เข้าปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น หารือการเก็บข้อมูลแบบ EDFR ในการทำงานวิจัย

December 9th, 2014 No Comments

นายธีระพงศ์ น้อยเสงี่ยม นักศึกษาปริญญาโท เข้าปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น หารือการเก็บข้อมูลแบบ EDFR ในการทำงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะบุคลากร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลาในอนาคต” เพื่อทำการเก็บข้อมูลในรอบที่ 1

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

December 9th, 2014 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ร่วมกับ ดร.วันฮารงค์ บินอิดริส เพื่อการรับสมัครนักศึกษา 1/2557

Tags:  

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นกรรมการกำกับการสอบปลายภาค ปี 2557 ร่วมกับ อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

December 9th, 2014 No Comments

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น และ อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ ร่วมเป็นกรรมการกำกับการสอบ ห้อง 602 อาคาร 20  ในวันที่ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 09.00-12.00 เป็นการสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2557

Tags:  

คุณวรวุธ จันทร์ประดิษฐ์ นักศึกษาปริญญาโท เข้าปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอพียงกับการเกษตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

December 9th, 2014 No Comments

คุณวรวุธ จันทร์ประดิษฐ์ นักศึกษาปริญญาโท เข้าปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรือนแป้น เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอพียงกับการเกษตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ “Development using Philosophy Sufficiency of Economy with Agriculture Model in The three Areas in the South Provinees in The Future” โดยมี ดร.สนิตย์ โรจนสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.วิพัฒน์ การโรฤทธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สมทบ สิ่

Tags:  

บัณฑิตศึกษาจัดสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

December 7th, 2014 No Comments

วันที่7 ธ.ค. 2557 นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าสอบปลายภาค ในรายวิชา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า ในเวลา 09.00-11.00 น. ซึ่งการสอบได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ดร.วารุณี หะยีมะสาและ ควบคุมในการสอบ

Tags:  

นายมะรอกี เจะเต๊ะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคำปรึกษางานวิจัย

November 23rd, 2014 No Comments

นายมะรอกี เจะเต๊ะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคำปรึกษางานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปศุสัตว์จังหวัดยะลา ในอนาคต

Tags:  

นางสาวรุจิรา ไตรภพ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคำปรึกษางานวิจัย

November 23rd, 2014 No Comments

นางสาวรุจิรา ไตรภพ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคำปรึกษางานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ในอนาคต เพื่อปรึกษาการดำเนินการวิจัยในการหาค่าความถี่ของความคิดเห็นเพื่อนำไปวิเคราะห์

Tags:  

นายธีระพงษ์ น้อยเสงี่ยม นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อขอคำปรึกษาการจัดการชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

November 22nd, 2014 No Comments

นายธีระพงษ์ น้อยเสงี่ยม นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อขอคำปรึกษาการจัดการชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ -โดยสอบถามอาจารย์ เกี่ยวกับชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในแนวทางใดที่จะก่อให้เกิดผลสรุปเป็นรูปธรรมต่อชุมชนมากที่สุด -สอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาระดับปริญญาโท

Tags:  

นายรูซือมัน อาแวเง๊าะ มาปรึกษางานวิจัยกับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อแก้ไขโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

November 22nd, 2014 No Comments

วันที่ 22 พ.ย.57 นายรูซือมัน อาแวเง๊าะ นักศักษาปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ปรับแก้เพื่อเข้าเล่มและสอบในวันที 25 พ.ย. 57

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th