YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบาติกด้วยเทียนเจล (รุ่นที่ 2)

June 10th, 2008 No Comments

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบาติกด้วยเทียนเจล รุ่นที่ 2   ในวันที่  5-6 และ 12-13 กรกฎาคม   2551       สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 073 -227151 ต่อ 4406 (ใบสมัครเข้ารับการอบรม)

Tags:   ·

บรรยากาศโครงการบริการวิชาการ “อบรมทำขนมเด็ก” ปี 2551

May 5th, 2008 Comments Off on บรรยากาศโครงการบริการวิชาการ “อบรมทำขนมเด็ก” ปี 2551

บรรยากาศการโครงการบริการวิชาการ “อบรมทำขนมเด็ก” จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 51 ณ ห้องปฏิบัติการคหกรรม อาคารยะลาพาเลซ โดยมี อ.นิภาภัทร์  กุณฑล และทีมงานเป็นวิทยากร มีเยาวชนสนใจเข้าอบรมจำนวนมาก นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน ส่งเสริมทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน ปลูกฝังให้รู้จักรักการทำงาน  ความรับผิดชอบและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง   หวังว่าในปีต่อไปจะมีโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างนี้อีกครับ

Tags:   · · ·

ขอเชิญสมัครอบรม เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

April 29th, 2008 No Comments

ขอเชิญบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไป สมัครเข้าอบรมปฏิบัติการในโครงการบริการวิชาการ  เรื่อง “การออกแบบเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมบนเว็บ”   เหมาะสำหรับผู้สนใจพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านต่าง ๆ บนเว็บไซต์ และนักศึกษาที่พัฒนา Project ด้วยภาษา PHP เขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL รวมทั้งผู้สนใจต้องการมีความรู้ด้านภาษา HTML และ PHP เพื่อปรับแต่งโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ ประเภท CMS OpenSource เช่น  Mambo, Joomla, phpNuke ที่พัฒนาด้วย PHP และฐานข้อมูล MySQL  วันและเวลาอบรม ระหว่างวันที่  6-9 และ 12-15 พ.ค. 2551 เวลา 8.30 – 17.00 น. รวมระยะเวลา  8 วัน สถานที่อบรม : ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ค่าลงทะเบียน เพียง […]

Tags:   · ·

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การติดตั้ง พัฒนาระบบและการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

April 24th, 2008 No Comments

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากรในโรงเรียน คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าอบรมในโครงการบริการวิชาการประจำปี 2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  (ให้สิทธิ์บุคลากรในโรงเรียน, วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าอบรมได้)  โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2  หลักสูตร (รุ่น)  ดังนี้ 1) รุ่นที่ 1  เรื่อง การติดตั้งและบริหารระบบการจัดการการเรียนรู้ ด้วย Moodle  วันที่ 18-22 มิถุนายน 2551 (จำนวน 40 คน )      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ ผู้บริหารระบบเครือข่ายของโรงเรียน หรือผู้สอนทั่วไป  เป้าหมายเพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อพัฒนาและดูแลระบบ LMS (Learning Management System) รองรับและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต  โดยใช้ซอฟต์แวร์ประเภทเปิดเผยรหัส (Open Source) ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ ได้แก่ Linux-SIS เป็นระบบปฏิบัติการเครือข่าย และใช้ […]

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th