YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบ e-Learning YRU

June 30th, 2008 No Comments

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการในโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งผ่านระบบ e-Learning YRU ให้แก่คณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ภาควิชาละ 2-4 คน รวมทั้งหมด 30 คน ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยอธิการบดี ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม

Tags:  

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการห้องสมุดในยุคโลกไร้พรมแดน

June 13th, 2008 No Comments

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฎยะลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการห้องสมุดในยุคโลกไร้พรมแดน เพื่อให้ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในกิจกรรมของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ สนใจติดต่อ 073-227165

Tags:  

ขอเชิญอบรมปฏิบัติการการใช้ YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์

June 8th, 2008 No Comments

ขอเชิญหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระดับคณะ/สำนัก/ศูนย์ และหน่วยงานภายในระดับภาควิชา/กอง/งาน ส่งบุคลากรเข้าอบรมการใช้ระบบสำรองข้อมูล การเตรียมภาพสำหรับการเผยแพร่ข่าว การใช้ระบบศูนย์ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ โดยจะจัดอบรมในวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ โปรดแจ้งชื่อที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 9704 หรือผ่านทางระบบ e-office ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2551 [บันทึกข้อความและตารางการอบรม]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th