YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

แนะนำเว็บไซต์ “สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

April 30th, 2013 No Comments

ขอเชิญชมเว็บไซต์ “สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ซึ่งเป็นผลการวิจัยการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานขององค์กร ของ ดร.ศิริชัย นามบุรี และ ผศ.ถาวร มณีนิล  ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่สมัยอดีต โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูยะลา สถาบันราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน   เนื้อหาในเว็บไซต์เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากร ร่วมการเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ บริหารจัดการด้วยซอฟต์แวร์ MediaWiki  (ประเภทเดียวกับที่ใช้จัดการเว็บไซต์ wikipedia)  ผู้สนใจโปรดทดลองใช้ http://web.yru.ac.th/science/encyclopedia และประเมินเว็บไซต์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะได้ที่  http://e-learning.yru.ac.th/survey/index.php?sid=39346

Tags:   · · · ·

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมนำเสนอผลงานหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม

March 12th, 2011 No Comments

        เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554  คณาจารย์ (ดร.ศิริชัย นามบุรี อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ อ.จันทนา มีชัยชนะ และ อ.นโรดมกิตติเดชานุภาพ) และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 11 คน  เข้าร่วมนำเสนอผลงานหนังสั้น (ผลงาน 80%) ในโครงการค่ายอบรมการผลิตสื่อสารคดีทางวัฒนธรรมผ่านโครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรม ให้กับเครือข่ายเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียนำเสนอหนังสั้นเชิงสารคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่อง  1) กริชรามันห์  2)สายสัมพันธ์ต่างศาสนา และ 3) วาดีฮูเซ็น (มัสยิด 300 ปี)  การผลิตหนังสั้นดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันรามจิตติ  โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะนักวิจัยของสถาบันรามจิตติ     ในการนำเสนอผลงานครั้งนี้เป็นการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรมาผลิตเป็นชิ้นงานและเป็นการสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ทั้งนี้ กำหนดส่งผลงานสมบูรณ์ 100% […]

Tags:   ·

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียจัดอบรมเสริมทักษะ Mac OS ให้นักศึกษา

February 12th, 2009 No Comments

เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีมิลติมีเดีย (Multimedia Technology: MT) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตร ระบบปฏิบัติการ Mac OS version X ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 22 คน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างทักษะการใช้เครื่อง Mac สำหรับงานมัลติมีเดีย เป็นพื้นฐานสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดทำโครงการ/หัวข้อพิเศษประกอบการศึกษาในหลักสูตร และการประกอบวิชาชีพในอนาคต

Tags:  

อบรมปฏิบัติการการใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh

February 10th, 2009 No Comments

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดย หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 4 ห้อง 306 มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสาขาคอมพิวเตอร์  ศิลปะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน

Tags:  

แนะนำเว็บไซต์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

June 9th, 2008 Comments Off on แนะนำเว็บไซต์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เยี่ยมชมเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและผลงานของนักศึกษา เชิญชมได้ที่ลิงก์  http://yalor.yru.ac.th/~multimedia

Tags:   · ·

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

April 24th, 2008 Comments Off on แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2551  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technolog) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์งานด้านมัลติมีเดีย (ข้อความ, ภาพนิ่ง,ความเคลื่อนไหว, เสียง, ภาพยนตร์ รวมทั้งการออกแบบการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์)  เป็นหลักสูตรใหม่ที่ผ่านการศึกษาวิจัยความต้องการของหลักสูตร  ว่าบัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้  และของประเทศ  รวมทั้งสอดคล้องกับบทบาทและความสำคัญของสื่อดิจิตอลมัลติมีเดียในปัจจุบัน ทั้งในแง่การเรียนการสอน ด้านความบันเทิง ด้านการสื่อสารมวลชน มีตำแหน่งงานรองรับทั้งภาครัฐ เอกชน และการนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว สนใจหลักสูตร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  http://yalor.yru.ac.th/~appliedsci/appliedsci/  หรือเว็บไซต์ของหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ http://yalor.yru.ac.th/~multimedia    (กำลังพัฒนา)

Tags:   · ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th