YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี

August 9th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 9 ท่าน นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อ.แพรวศรี เดิมราช หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ผศ.ธนากร ปามุทา และ อ.บุญธิดา จิรรัตน์โสภา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ฟูไดละห์ ดือมอง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหน่วยงานระดับคณะของคณะวิทยาการสื่อสาร  (http://www.comm-sci1.pn.psu.ac.th) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีคณะผู้บริหาร  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ คณบดี และรองคณบดี พร้อมคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ห้องสตูดิโอถ่ายทอด ห้องปฏิบัติการวิทยุเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยของคณะ การศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสาร พัฒนาการขององค์กร รูปแบบการบริหารคณะแบบหลักสูตร (จำนวน 3 หลักสูตร)  ซึ่งไม่มีหน่วยงานระดับภาควิชา การบริหารจัดการหลักสูตร  การบริหารงานประกันคุณภาพ […]

Tags:   · ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th