เมื่อวันที่
17 ก.พ. 2023

ป้ายกำกับ

​บุคลากรมรย. ร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส “No Gift Policy


บุคลากรมรย. ร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส “No Gift Policy จากนโยบายสู่การปฏิบัติ”

  วันนี้ (17 ก.พ.66) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้หัวข้อ “No Gift Policy จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจาก นางวิยะรัตน์ ไชยวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรจาก 7 ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วม จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   การจัดอบรมภายใต้หัวข้อ “No Gift Policy จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” ในวันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรามีความเข้าใจและไม่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการประเมินด้าน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเฉพาะนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขจัดให้หมดสิ้นไป มหาวิทยาลัยได้วางแผน การบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

ย้อนกลับ