เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2018

ป้ายกำกับ

คณะครุศาสตร์ และบุคลากร สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรภ.ยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12


คณะครุศาสตร์ และบุคลากร สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12

ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ และทีมงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาร่วมบูรณาการ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ทั้งนี้เพื่อที่จะให้เด็กพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสทุกประเภท ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก พร้อมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส

อาจารย์พุมพนิต คงแสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า อาจารย์ และนักศึกษา รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาประถมศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส โดยในปีนี้ มีผู้ให้การสนับสนุนของรางวัล และทุนการศึกษามากกว่าปีที่ผ่านมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า ผู้ปกครอง ที่มีลูกมีพัฒนาการบกพร่องสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์การปรับพฤติกรรม และการฝึกเด็กที่มีความต้องการพิเศษของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 094 - 06266536

ย้อนกลับ