เมื่อวันที่
12 ก.พ. 2018

ป้ายกำกับ

​คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏยะลา เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ฯ


คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ม.ราชภัฏยะลา เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันนี้ (12ก.พ.61) ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บรรยายในหัวข้อ ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งหมด จำนวน 149 ผลงาน โดยแบ่งการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย จำนวน 43 ผลงาน และการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ จำนวน 106 ผลงาน

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่เป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาลัยราชภัฏ และสถาบันภาคใต้ 2 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายภาคใต้

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2561 นี้ เครือข่ายภาคใต้ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561” 

ย้อนกลับ