เมื่อวันที่
13 ก.พ. 2018

ป้ายกำกับ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏยะลา นำคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏยะลา นำคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัด Conference Tour ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักศึกษาที่มาร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ซึ่งทางหลักสูตรสัตวศาสตร์ได้เตรียมการต้อนรับโดยการให้ความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ และแสดงพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์โคนม โคเนื้อ พันธุ์แพะ พร้อมทั้งให้คณาจารย์ และนักศึกษาที่มาร่วมงานประชุมวิชาการได้มีส่วนร่วมในการป้อนอาหารสัตว์ อีกด้วย 

ย้อนกลับ