เมื่อวันที่
11 ก.ค. 2018

ป้ายกำกับ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ Up Level Your Soft Skill


คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ Up Level Your Soft Skill

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. (11ก.ค.61) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ “Up Level Your Soft Skill” ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skill โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ และทีมวิทยากรนำโดย นายอานัส เบ็ญฮาวัน และนายสารยุทธ นวลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นอกจากนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รหัส 60 และ 61 จากทุกหลักสูตร จำนวน 780 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติตนในการพัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตัวให้เหมาะสม ประกอบด้วย บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง การพูด และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงามเป็นทีม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การพัฒนาบุคลิกภาพให้กับรุ่นน้อง อีกด้วย 

ย้อนกลับ