เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาครูต้นแบบ STEAM ศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (12ม.ค.62) ที่ ห้องประชุมโนราห์ ชั้น 1 โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมพัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เนื่องจากว่าปัจจุบันระบบการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนนั้น จึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาการด้านศาสตร์และศิลป์อย่างสร้างสรรค์เต็มรูปแบบตามแนวทางของ STEAM ศึกษา
ย้อนกลับ