เมื่อวันที่
14 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มรภ.ยะลา


คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.ราชภัฏยะลา

วานนี้ (13มี.ค.61) ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยให้แต่ละกลุ่มสาระศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้จัดการเรียนการสอน และได้ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาจารย์หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกาย ในครั้งนี้ 

ย้อนกลับ