เมื่อวันที่
11 ต.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​กองบริการการศึกษา มรภ.ยะลา ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)


กองบริการการศึกษา มรภ.ยะลา ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

ที่ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 42 คน ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม อีกทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาตามความเหมาะสม

ย้อนกลับ