เมื่อวันที่
12 ก.ค. 2018

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน “มรย.วิชาการ 61”


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน “มรย.วิชาการ 61”

ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน “มรย.วิชาการ 61” ทั้งนี้การจัดงาน มรย.วิชาการในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดและให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเปิดประตูรั้วให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกทางหนึ่งด้วย โดยมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และคณะกรรมการจัดงาน มรย.วิชาการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ