เมื่อวันที่
13 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2561

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. (13มิ.ย.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา/กรรมการสภาวิชาการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 วาระการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 235 คน วาระการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวาระพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 6 คน 

ย้อนกลับ