เมื่อวันที่
13 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่บุคลากร


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่บุคลากร

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. (13มิ.ย.61) ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 พร้อมบรรยาย หัวข้อ การจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพัฒนาตามพระราโชบาย และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนี้ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและนโยบายด้านการบริหารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 10 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี บรรยายเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บรรยายในเรื่องนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บรรยายในเรื่อง นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ มีการแนะนำบุคลากรใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ต่อไป 

ย้อนกลับ