เมื่อวันที่
10 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 8/2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 8/2562

วันนี้ (10ก.ย.62) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 8/2562 โดยมี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทั้ง 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ มีการนำเสนอในที่ประชุมวาระเพื่อทราบจากรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทั้ง 4 คณะ และจากศูนย์ สำนัก สถาบัน นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามกรอบมาตรฐาน TQF พ.ศ.2562 เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรทันสมัยและอาหารสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ย้อนกลับ