เมื่อวันที่
10 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ปี 2564


  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ปี 2564 เพื่อให้นักวิจัยสามารถเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   วันนี้ (10ก.ย.62) ที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้วิพากษ์ Logical framework โครงการวิจัยแบบบูรณาการ มี ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในวันนี้

   ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรภ.ยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยสามารถเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งใช้ยื่นงบประมาณวิจัยในระบบของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ซึ่งมี 4 Platform ดังนี้ Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

ย้อนกลับ