เมื่อวันที่
20 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา จัดเสวนาเรื่อง “บทเรียนจากครูนักสร้างแรงบันดาลใจสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ในสถาบันผลิตครู


ม.ราชภัฏยะลา จัดเสวนาเรื่อง “บทเรียนจากครูนักสร้างแรงบันดาลใจสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ในสถาบันผลิตครู : พลังความร่วมมือ พลังแห่งการเรียนรู้”

      วันนี้(20ก.ค.62) ที่ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “บทเรียนจากครูนักสร้างแรงบันดาลใจสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ในสถาบันผลิตครู : พลังความร่วมมือ พลังแห่งการเรียนรู้” ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้
     อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายครูนักสร้างแรงบันดาลใจในสถาบันผลิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายใต้ ซึ่งดำเนินการในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา “จากอาชีพครู สู่ ครูมืออาชีพ” และร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูต้นแบบในพื้นที่ชายแดนใต้ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้เห็นต้นแบบที่ดีจากบุคลากรในพื้นที่ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครูและการศึกษาในท้องถิ่นต่อไป

ย้อนกลับ