เมื่อวันที่
10 ต.ค. 2017

ป้ายกำกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มรภ.ยะลา ประชุมหารือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯกับยุทธศาสตร์จังหวัด


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมหารือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ กับยุทธศาสตร์จังหวัด

วันนี้ (10ต.ค.60) ที่ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับยุทธศาสตร์จังหวัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบาย ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง จึงได้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.ด้านการผลิตและพัฒนาครู 3.ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4.ด้านระบบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ย้อนกลับ