เมื่อวันที่
4 ธ.ค. 2017

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา ประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

วันนี้ (4 ธ.ค.60) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ โดยมี ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านการศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษากับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านการศึกษา

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ข้อมูลพื้นฐานและสภาวการณ์ด้านการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญในการพิจารณากลไกและรูปแบบในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีข้อมูลสำคัญ คือ มีจำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3 - 21 ปี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 656,212 คน จำนวนครูผู้สอนครอบคลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น จำนวน 46,876 คน (สำนักงานศึกษาธิการภาค 8, 2558) และมีสภาวการณ์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปี 2558 ที่อยู่ในอันดับท้ายของประเทศ

ย้อนกลับ