เมื่อวันที่
31 ต.ค. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. ประชุม พระราโชบาย ยุทธศาสตร์ ราชภัฏ

มรย.ประชุมการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏ


มรย.ประชุมการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   วันนี้ (31 ต.ค.61) เมื่อเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ