เมื่อวันที่
22 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (22ก.พ.62) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรมค่ายวิชาการสาธิต เป็นกิจกรรม 1 ใน 4 กิจกรรมหลักของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านวิชาการอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ อีกทั้งเผยแพร่กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ตลอดจนนำผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนทราบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสาธิต มีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม โดยครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย และ 8 กลุ่มสาระในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมภาคเวที การแสดงความสามารถพิเศษ got talent การประกวดเฟ้นหานักแสดง การประกวดหนูน้อยชุดไทย กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และกิจกรรมภาคสนาม 

ย้อนกลับ