เมื่อวันที่
21 พ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

รองอธิการบดี มรภ.ยะลา นำคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา ประชุมรับฟังประเด็นจากพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่


รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มรภ.ยะลา นำคณะทำงานฯ ลงพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ประชุมรับฟังประเด็นจากพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. (21พ.ย.61) ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ร่วมประชุมเพื่อรับฟังประเด็นจากพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา กล่าวให้โอวาทและพูดถึงนโยบายจังหวัดที่สอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี นายอนิรุท บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เจ้าหน้าที่ของอำเภอ และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดาหลา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ใน 4 ประเด็น คือ 1.การพัฒนาท้องถิ่น 2.การผลิตและพัฒนาครู 3.ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการผนวกกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ จึงเกิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นขึ้น ซึ่งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการใน 3 จังหวัด คือ อำเภอธารโต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอหนองจิก อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยการขับเคลื่อนโครงการย่อย 4 โครงการ คือ การแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OPOP) การส่งเสริมความรักความสามัคคี และการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 

ย้อนกลับ