​สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ จัดทำโครงการอบรม “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ จัดทำโครงการอบรม “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การประกันคุณภาพภายใน (SAR)

   สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำโครงการอบรม “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การประกันคุณภาพภายใน (SAR) ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.” เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน, ฝึกปฏิบัติการประเมินตามแบบมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) และการจัดทำแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบทที่ ๑– ๕ แนวทางการพัฒนาในอนาคตและการเขียนบันทึกรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ส่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดยะลา สำนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดนราธิวาส 

ย้อนกลับ