เมื่อวันที่
16 พ.ค. 2018

ป้ายกำกับ
อบรม ภาษา อังกฤษ สาขา ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษาฯ ม.ราชภัฏยะลา อบรมภาษาอังกฤษ


ศูนย์ภาษาฯ ม.ราชภัฏยะลา อบรมภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ (SMP) เสริมทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารและมีความสุขในการเรียนรู้

   ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ (SMP) โดยมีกิจกรรม "English for Pleasure" และ กิจกรรม "English for Communication" เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารและมีความสุขกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 18 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 จำนวนกว่า 600 คน จาก 9 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ประกอบด้วย โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนตาร์เบียคตุลวาตัน และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 

ย้อนกลับ