เมื่อวันที่
14 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มรภ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบาย ปี 2562


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มรภ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบาย ปี 2562 และร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (14ส.ค.62) ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบาย ปี 2562 และร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้/รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ มีวาระนำเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในการเตรียมความพร้อมจัดงาน มรย.วิชาการ 62 และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดงานในสัปดาห์วัน “มรย.วิชาการ 62” นิทรรศการสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ธีม “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การจัดแสดงผลผลิตที่ได้จากโครงการ นิทรรศการสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ประกอบด้วย โครงการย่อยจำนวน 5 โครงการ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 11 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 3.โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 4.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัด 5.โครงการพัฒนาต้นแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรมและการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 6.โครงการท่องเที่ยวป่าของแม่วิถีของพ่อโดยชุมชนฮาลาบาลาอย่างสร้างสรรค์ 7.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ ณ แม่ลาน สู่สมาร์ทฟาร์มตัวอย่าง 8.โครงการคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9.โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 10.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้ และ 11.โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (English Skills Development for B.Ed. Students)

ย้อนกลับ