UMJ เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ ด้านการสอนอิสลามศึกษา


นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียUniversitas Muhammadiyah Jakarta(UMJ) เยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ ด้านการสอนอิสลามศึกษา

วันนี้ (14พ.ย.60)ณ ห้องประชุม เซีย ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมและแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำไปสู่การการลงนาม MOU โดยมี ดร.มูกัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อับดุลรอแม สุหลง ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ผศ.ดร.สุกินา อาแล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพครูด้านการสอนอิสลามศึกษา การเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน มีความสามารถระดับสูงในการประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงหลักการคำสอนทางศาสนาอิสลามกับวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างมีคุณภาพ รวมถึงผู้สอนด้านอิสลามศึกษามีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์สากล ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับต่างๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตลอดถึงการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

   

ย้อนกลับ