อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร บุคลากรท้องถิ่น จับกระแสสถานการณ์ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง


สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มรภ.ยะลา จัดอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น จับกระแสสถานการณ์ ทิศทาง เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

    เมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ที่ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น จับกระแสสถานการณ์ ทิศทาง เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 การปฏิบัติหน้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นและถอดบทเรียนปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ ทิศทางเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ทันเหตุการณ์เพิ่มพูนทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นเรียนรู้ปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สร้างความมั่นใจ ปฏิบัติถูกต้อง

    โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ หัวหน้าส่วน งานผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ตรัง ลพบุรี อุดรธานี สระแก้ว ระนอง สำนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ และ สำนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมอบรม อีกทั้งยังโดยได้รับเกียรติจาก มี ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา จันทร์วีระชัย ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล และ คุณจเรพงศ์ ทองชุม เป็นวิทยากร 

ย้อนกลับ