เมื่อวันที่
10 ต.ค. 2018

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรภ.ยะลา เปิดค่ายเตรียมก่อนเรียนครู (Extra time) เสริมสร้างความเข้มแข็งตามสมรรถนะความเป็นครู


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดค่ายเตรียมก่อนเรียนครู (Extra time) เสริมสร้างความเข้มแข็งตามสมรรถนะความเป็นครู ภายใต้ครูตามศาสตร์พระราชา

วันนี้ (10ต.ค.61) ที่ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดค่ายเตรียมก่อนเรียนครู กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน โดยความร่วมมือของ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กับนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการฯ รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์ให้เป็นครูที่มีความ SMART และเสริมสร้างความเข้มแข็งตามสมรรถนะความเป็นครู ภายใต้ครูตามศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ลพบุรี – นครนายก – และกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสนี้ด้วย

ย้อนกลับ