เมื่อวันที่
14 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรภ.ยะลา ประชุมร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


อธิการบดี มรภ.ยะลา ประชุมร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคภาคใต้ ประชุมร่วมกับ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศตามปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ

ย้อนกลับ