เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรภ.ยะลา ร่วมพิธีเปิดงาน เบิกฟ้า วชช.ยะลา ครั้งที่ 7 ตลาดวิชาประชาชน ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีเปิดงาน เบิกฟ้า วชช.ยะลา ครั้งที่ 7 ตลาดวิชาประชาชน ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ ประจำปี 2562

วันนี้ (12ม.ค.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน เบิกฟ้า วชช.ยะลา ครั้งที่ 7 ตลาดวิชาประชาชน ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ ประจำปี 2562 โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -13 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้สังคมได้ประจักษ์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในอำเภอเมือง และอำเภอเบตง รวม 8 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิสลามศึกษา และสาธารณสุขชุมชน การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การประกวดความสามารถนักเรียน นักศึกษา การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของชุมชนต่างๆ และการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ย้อนกลับ