เมื่อวันที่
11 ต.ค. 2017

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรภ.ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นร.


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ