เมื่อวันที่
13 ม.ค. 2018

ป้ายกำกับ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมการผลิตสื่อการสอนแอนนิเมชั่นอย่างง่ายด้วย ADOBE FLASH


  • วัน-เวลา : 13 มกราคม 2018 - 13 มกราคม 2018 (11:16 - 11:16)
  • สถานที่ : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมการผลิตสื่อการสอนแอนนิเมชั่นอย่างง่าย ด้วย ADOBE FLASH
  • Event Type : งานฝึกอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV (การผลิตสื่อการสอนแอนนิเมชั่นด้วย Adobe Flash อย่างง่าย) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2561 จำนวน 30 ท่าน ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท สมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/edlregis61

- สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200 สามารถติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite (ข่าวการอบรม)

การรับสมัคร

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/edlregis61 ให้กรอกรายละเอียด และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม

หมายเหตุ รอการตอบกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันการสมัครก่อน ท่านที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

1.  ค่าสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คนละ 300 บาท

2.  ให้ชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียน หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากผู้จัดอบรม ภายใน 3 วัน โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีหาพล           ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-1-57649-9

3.  เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ให้แจ้งชื่อผู้สมัครและส่งสำเนาหรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงินมาที่ e-Mail : ite@yru.ac.th

4.  ท่านสามารถชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 25 

     (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

        ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549

หมายเหตุ

1. ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน ให้รอคำตอบกลับ การยืนยันเข้าร่วมการอบรม จากผู้จัดอบรมก่อน ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน

2. รับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครลงทะเบียน ในวันจัดอบรม

**หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ / รับสมัครโรงเรียนหรือหน่วยงานละ ไม่เกิน 3 คน

    

เปิดอ่าน : 27

ย้อนกลับ