เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 314