กิจกรรม
วันปิดภาคเรียน ภาคปกติ
วันเริ่ม-สิ้นสุดกิจกรรม
2015-05-163  -   2015-05-16
เวลา
น. - น.
สถานที่
รายละเอียดกิจกรรม