กิจกรรม
วันราชภัฏ
วันเริ่ม-สิ้นสุดกิจกรรม
2015-02-133  -   2015-02-13
เวลา
น. - น.
สถานที่
รายละเอียดกิจกรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 


ขอเชิญชวนท่านร่วมพิธีทางศาสนา “เนื่องในวันราชภัฏ ๕๘”


วันศุกร์ที่  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘


 


พิธีการทางศาสนาพุทธ


ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


ณ อาคารประกอบ ๑ โดยมีพระสงฆ์ ๕ รูป รับบิณฑบาต


๐๗.๒๐ น.  :  คณาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / ผู้มีเกียรติ / นักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี


๐๗.๓๐ น.  :  เริ่มพิธีการทางพุทธศาสนา


๐๘.๓๐ น.  :  เสร็จพิธีพิธีการทางศาสนาอิสลาม  


ละหมาดฮายัต ณ อาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


๐๗.๒๐ น.  : คณาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / แขกผู้มีเกียรติ / นักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี


๐๗.๓๐ น.  :  พิธีการทางอิสลาม


                          - พิธีละหมาดฮายัต/สวดดูอาร์


๐๘.๓๐ น.  :  เสร็จพิธี