ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ภายในวงรีเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวเขียนที่มี ลักษณะเฉพาะ สีในตราสถาบันมีความหมายและคุณค่าดังนี้            - สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"          - สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏ 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            - สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา            - สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน          - สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ สีชมพู-เทา หมายถึง มีความคิด รู้จักไตร่ตรอง อยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี             - สีชมพู เป็นสีของความรัก หมายถึง การรู้รัก – สามัคคี             - สีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง ความคิด การไตร่ตรอง ใช้เหตุผล
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ ดอกจันทน์กะพ้อ
 ต้นจันทน์กะพ้อ    รายละเอียดต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 ลูกจันทน์กะพ้อ