• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “กิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรมและงานบริการ มารยาทการเข้าสังคม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21
  • ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการจัดการกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ภายใต้โครงการต้นแบบการจัดธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป เรื่อง “การออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิม
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สู่ธุรกิจระหว่างประเทศ”
  • สาขาวิชาการจัดการ จัดการสัมมนาเรื่อง “โทษ และพิษภัยจากควันบุหรี่่” ภายใต้โครงการ FMS ร่วมใจรณรงค์งดสูบบุหรี
  • คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม kM เคล็ดลับวิจัย “เขียนข้อเสนอวิจัยใหญ่อย่างไร ?..ให้ได้ทุน”
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
  • ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • คณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมสหกิจศึกษา
  • สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการเพื่อคว้าแชมป์ การสร้าง Motion graphic 2D 3D