wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”
  • เริ่มแล้ว!! งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิด มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
  • นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการประชุมเฉพาะเรื่อง หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21”
  • นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Award
  • คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมจูงมือน้องสู่รั้ว STA
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการแจ้งความประสงค์พัฒนางานเพื่อทดแทนภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอน