• คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
  • คณะวิทย์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญคณะ
  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ
  • นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานเยวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ
  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จัดกิจกรรมอบรมทฤษฏีและปฏิบัติการตลาดออนไลน์
  • คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558
  • หลักสูตรวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการธนาคารขยะ