• กิจกรรม ฟู้ดไซน์ – ไอแคน ปี 57
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558
  • การขับเคลื่อนการใช้ Google for Education ภายใต้ชื่อแคมเปญ “วัยมันส์ วัย GOO”
  • ดร.ตายูดิน อุสมาน และ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้รับเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้แก่แกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชนจำนวน 6 ตำบล ณ ห้องวาไรตี้ โรงแรมยะลามายเฮ้าส์อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  • เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน 2558 นางสาวดารีนา อาบูวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาการใช้สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ sspss
  • นางสาวมารียะห์ กาเจ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาเรื่องการใช้สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS เพื่อสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการวิจัยต่อไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • นางสาวมารียะห์ กาเจ และ นางสาวดารีนา อาบูวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อทำการฝึกเรียน การใช้ภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและถูกต้องในการเรียนในขั้นต่อไป
  • เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน 2558 นายประดับ นวลละออง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาการเขียนดุษฎีนิพนธ์ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยในอนาคต ในบทที่ 4 ด้วยแบบสอบถาม EDFR และเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของคณะ
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร