• โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
  • ประชุมพิจารณารายละเอียดกิจกรรมในกรอบ MOU ระหว่าง UNISZA และ YRU
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ นำนักศึกษาจาก UNY เข้าพบอธิการบดี
  • คณะวิทย์ฯ ต้อนรับนักศึกษาจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
  • คณะวิทย์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญคณะ
  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ
  • นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานเยวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ