wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • คณะวิทย์ฯ นำโดยหลักสูตรวิทย์ฯ การอาหาร ร่วมด้วยหลักสูตรอื่นๆ จัดตลาดนัดความอร่อย ครั้งที่ 2
  • คณะวิทย์ฯ มรย. มอ.ปัตตานี และ มนร. จับมือเฟ้นหาและพัฒนานักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มุ่งสู่ Olympic ในโครงการ Pre-Olympic วิชาการ 61
  • คณะวิทย์ฯร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา หนุนโครงการยะลาเมืองนักวิทย์
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว ณ โรงเรียนดรุณศาสน์
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนภักดีวิทยา
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัลวันราชภัฏ 61
  • งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  • คณะวิทย์เตรียมหนุนเสริมเบตง เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ตอบความต้องการพื้นที่
  • หลักสูตรวิทย์ฯสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหลักสูตรเกษตรศาสตร์ จัดเวทีให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเยาวชนชายแดนภาคใต้รักสิ่งแวดล้อม
  • นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยน แบบ transfer credit ณ Yogyakarta State University และ University of Malang อินโดนีเซีย 1 ภาคเรียนเต็ม