wso shell izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาต้นทุนประจำปีงบประมาณ 2561
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะผู้นำนักศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
  • ประชุมบุคลากรคณะวิทย์ฯ
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
  • คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559