• คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ เลี้ยงละศีลอดให้แก่เด็กกำพร้า
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมรายงานการดำเนินงานของคณะ
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดอบรมปฏิบัติการการปลูกหญ้าในนาร้าง
  • หลักสูตรเคมีนำนักศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม Exchange Tourism Student and English On Tour towards AEC
  • คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนักศึกษาใหม่ภาคปรติ ปีการศึกษา 2559
  • คณาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์เข้ารับคำปรึกษาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
  • อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์ร่วมประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านปลักปรือ
  • อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาแม่ลาน