• Anas Puteh Fourth year English education To day I served Dr.Vichit about verb that put – ed or regular verb. We also practiced reading newspaper and we discussed about reading principle.
  • นายวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก พบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ครั้งที่ 2 เพื่อหารือในการเขียน Interview form สำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีในอนาคต
  • พระครูปุญญาภิบาล นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาในเรื่องของงานวิจัยวิทยานิพนธ์และได้พูดคุยการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อการพัฒนางานวิจัยต่อไป
  • วันที่ 1มีนาคม 2558 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยนางสาวดวงพร หนูจันทร์ และนางสาวมารียะห์ กาเจ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้ร่วมกันตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เพื่อส่งไปยังระดับนานาชาติประเทศอินโดนีเซีย เพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป
  • วันที่ 1 มีนาคม 2558 นางภัทรภร พรหมเต็ม นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อเตรียมแบบสอบถามและปรับแก้แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เชียวชาญ ในหัวข้อ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต THE DEVELOPMENT SAGO PALM FOREST MANAGEMENT MODEL OF THAILAND IN THE FUTURE เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพต่อไป
  • วันที่ 1 มีนาคม 2558 นายรูซือมัน อาแวเงาะ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อเตรียมแบบสอบถามและปรับแก้แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เชียวชาญ ในหัวข้อ เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคต และเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพต่อไป
  • รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยนางสาวดวงพร หนูจันทร์ และนางสาวมารียะห์ กาเจ นักศึกษาปริญญาโทสาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้ร่วมกันตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เพื่อส่งไปยังระดับนานาชาติประเทศอินโดนีเซีย เพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป
  • นายรูซือมัน อาแวเงาะ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อมาปรับแก้แบบสัมภาษณ์ในหัวข้อ เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคต และเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพต่อไป
  • นางภัทรภร พรหมเต็ม นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อมาปรับแก้แบบสัมภาษณ์ในหัวข้อ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต THE DEVELOPMENT SAGO PALM FOREST MANAGEMENT MODEL OF THAILAND IN THE FUTURE เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพต่อไป
  • นายวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก พบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อหารือในการเขียน Interview form สำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีในอนาคต