• ครุศาสตร์จัดสัมมนาร.ร.หน่วยฝึก
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางอารียะ ตระกูลศึกษา นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยืน ในเขตเทศบาลนครยะลา ในอนาคต
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายชรินทร์ มาประสม นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาในอนาคต
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางรอฮานี แม นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องคุณภาพน้ำของบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านบ่อเจ็ดลูกตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายมาหามะ อารียู นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในอนาคต
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางสาวรัยฮานี ดาลี นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องคุณภาพน้ำบริโภคของน้ำประปาในเขตเทศบาลยะลา
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายฮิลมี มะเกะ นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ในทษวรรคหน้า
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางกัญญาภัค ยอดเมฆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา นำเสนองานสัมมนา “เรื่องพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในครัวเรือนของอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ในอนาคต”
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายฮาซัน ดอฮอ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา นำเสนองานสัมมนา เรื่องการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำทางกายภาพกับการใช้ที่ดินบริเวณแม่น้ำปัตตานี พื้นที่ผ่านเทศบาลนครยะลา “Seasonal Changes and the Relationship of Physical Water Quality and Land Used Planning in Pattani River: Yala Municipality Thailand”
  • เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2558 นายประดับ นวลละออง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาการเขียนดุษฎีนิพนธ์ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยในอนาคต ในบทที่