• คณะวิทย์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สำนักวิทยบริการฯ ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กับ กก.ตชด.44
  • ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทย์ฯ
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
  • อาจารย์คณะวิทย์ฯ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ AEC กับความท้าทายภัยสุขภาพแห่งทศวรรษ”
  • หลักสูตรจุลชีววิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ อาหารปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค
  • ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558
  • การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SRARITNET)
  • สาขาปฐมวัยจัดกิจกรรมทวนสอบ