• สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดเสวนาการพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (19 สิงหาคม 2559)
  • พิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
  • ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (18 สิงหาคม 2559)
  • ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (17 สิงหาคม 2559)
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพบปะบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/59
  • โครงการค่ายไอทีเพื่อชุมชน
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและออกฝึกสหกิจศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559