• ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทย์ฯ
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
  • อาจารย์คณะวิทย์ฯ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ AEC กับความท้าทายภัยสุขภาพแห่งทศวรรษ”
  • หลักสูตรจุลชีววิทยาจัดโครงการบริการวิชาการ อาหารปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค
  • ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558
  • การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SRARITNET)
  • สาขาปฐมวัยจัดกิจกรรมทวนสอบ
  • ผู้ว่ายะลาร่วมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ
  • ครุศาสตร์จัดอบรมวิทยฐานะให้ครู ร.ร.หน่วยฝึก