wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมถอดบทเรียนงานพัฒนานักศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมงาน STA YRU Mini Marathon 2019
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะและให้โอวาสคณะศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม Farewell party เลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNY ประเทศอินโดนีเซีย
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมกับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ