• โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทย์ฯ
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยาได้รับรางวัลดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติ
  • คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2558
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
  • หลักสูตรวิทย์ฯ การอาหารและหลักสูตรเกษตรศาสตร์จัดอบรมการประเมินข้อสอบ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560