• คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2558
  • ค่ายไอซีทีเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียน SMP (Science Math Program) รุ่นที่ 1
  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมชมรม Green Earth หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรชีววิทยาจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2558
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
  • นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ รอบที่ 1 ภาคใต้ “โครงการสิงค์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11”