wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • รองคณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมประจำปีโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมประธานหลักสูตร
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561
  • อาจารย์หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28
  • คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมงาน 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science ณ ประเทศอินโดนีเซีย
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการวิจัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมวิทย์สู่โลกกว้าง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
  • พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์