• คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมบรรยายสาธิต “สนุกกับวิทย์ฯ เพิ่มพลังความคิด เพื่ออนาคต”
  • คณะวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UNY-YRU
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  • อาจารย์หลักสูตรเคมีรับรางวัลชนะเลิศ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ)
  • คณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่อธิการบดี
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
  • ประมวลภาพคณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่หน่วยงานต่างๆ
  • คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศบุคลากรสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2560
  • คณะวิทย์ฯ สอบสัมภาษณ์และทดลองสอนเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ
  • รับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู