• คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาว
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558
  • คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2557
  • อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสสำหรับหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูป
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ SURN
  • ประชุมบุคลากรคณะวิทย์ฯ พร้อมมุทิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณราชการ
  • อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นระดับระหว่างประเทศ
  • โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทย์ฯ
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558