• สาขาปฐมวัยจัดกิจกรรมทวนสอบ
  • ผู้ว่ายะลาร่วมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ
  • ครุศาสตร์จัดอบรมวิทยฐานะให้ครู ร.ร.หน่วยฝึก
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการเรียนที่ 2/2557
  • ครุศาสตร์จัดสัมมนาร.ร.หน่วยฝึก
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางอารียะ ตระกูลศึกษา นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยืน ในเขตเทศบาลนครยะลา ในอนาคต
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายชรินทร์ มาประสม นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาในอนาคต
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางรอฮานี แม นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องคุณภาพน้ำของบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านบ่อเจ็ดลูกตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นายมาหามะ อารียู นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในอนาคต
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นางสาวรัยฮานี ดาลี นักศึกษาปริญญาโทสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ได้นำเสนองานสัมมนา เรื่องคุณภาพน้ำบริโภคของน้ำประปาในเขตเทศบาลยะลา