• คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการทุน สควค.
  • นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560
  • อธิการบดีพบปะนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา YRU-UNY
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2559
  • คณะวิทย์ฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNY ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
  • คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2559
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมบรรยายสาธิต “สนุกกับวิทย์ฯ เพิ่มพลังความคิด เพื่ออนาคต”
  • คณะวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UNY-YRU