• คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน
  • งานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”
  • พิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2
  • อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
  • กิจกรรมเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ร่วมใจอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน