• เมื่อวันที่ 31 ม.ค 2558 นางเพลินพิศ พงค์ปริญญากุล นศ.ป.เอก ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อเข้าเรียนชดในช่วงที่ติดราชการ เดินทางจากนครสวรรค์บินลัดฟ้ามาเรียนในเรื่องของการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลและการศึกษาด้านการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น และอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด
  • เมื่อวันที่ 31 ม.ค 2558 นส.นิมัสตูรา แว นศ.ป.เอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และเรียนวิชา สัมนาและวิชาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • เมื่อวันที่ 31 ม.ค 2558 นายประดับ นวลละออง นักศึกษา ป.เอก เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เกี่ยวกับการทำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยในอนาคต
  • นางสาว นูรีดา สะมุ อภิปราย พูด คุย การเรียนภาษาอังกฤษ โดยทบทวนการฟังการพูดในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์บัณฑิต โดยแนะนำ Vocabulary in the classroom
  • Dr.Muhammadtolan Kamah and Dr.Vichit Ruangpan discuss about natural Resources and Environmental Management
  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 นายมูฮัมหมัดซับรี มูซอดี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา รุ่นที่ 2 ได้มาพบปะหารือกับ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ขอคำแนะนำในการเรียนของนายมูฮัมหมัดซับรี อันเนื่องมาจากได้หยุดการเรียนมาเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา เพราะนายมูฮัมหมัดซับรี ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่จังหวัดยะลา
  • Contacting Dr. Wichit Ruangpan about the questionnaires in round II How to analyze the questionnairs in the second round for writing in the research had been very well suggested from him.
  • เมื่อวันพฤหัส ที่ 29 มกราคม 2558 ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายงาน “ทางออกประเทศไทย”
  • เมื่อวันที่ 29 ม.ค 2558 นายวรวุธ จันทร์ดิษฐวงษ์ เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อรับคำแนะนำในการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ รอบ 2 เรื่อง การพัฒนาการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต และวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะดำเนินการต่อในรอบที่ 3
  • เมื่อวันที่ 29 ม.ค 2558 เรื่อง การอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดย รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ดร.วารุณี หะยีมะสาและ ดร.วารุณี มูหะมัด เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และคณาจารย์ในหลักสูตร ป.เอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วถ่ายทอดให้กับ นศ. หลักสูตร ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และหลักสูตร ป.เอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม