• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
  • กิจกรรมเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ร่วมใจอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน
  • การประกวดขับร้องเพลงอนาซีดบทเพลงแห่งความสันติ Saura Emas 2017
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงาน ณ UMK ประเทศมาเลเซีย
  • คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพการแสดงพิธีปิดมหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 8
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 8
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และการประเมินผล
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เอกลักษณ์คณะ
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรใหม่