wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • ประชุมพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมโครงการ Flagship
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยนักศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
  • นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017
  • คณาจารย์คณะวิทย์ฯ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย มฟน. มรย. และ มนร.
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ