• คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
  • คณะวิทย์ฯ จัดโครงการแบ่งรอยยิ้มปันความสุขให้น้องวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ประจำปี 2559
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรม Train of Research Training
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ เลี้ยงละศีลอดให้แก่เด็กกำพร้า
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมรายงานการดำเนินงานของคณะ
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดอบรมปฏิบัติการการปลูกหญ้าในนาร้าง
  • หลักสูตรเคมีนำนักศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี