• คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จัดกิจกรรมอบรมทฤษฏีและปฏิบัติการตลาดออนไลน์
  • คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558
  • หลักสูตรวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการธนาคารขยะ
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
  • คณะวิท์ฯ จัดอบรมการใช้ระบบ มคอ. ระบบ e-class ข้อมูลภาระงาน และการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมชี้แจงการประกวดเว็บไซต์
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดทำรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560
  • สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดเสวนาการพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (19 สิงหาคม 2559)