• ครุศาสตร์จัดประชุมการการวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
  • คณบดีครุศาสตร์ให้โอวาททีมปันจักสีลัต มรย.
  • ครุศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศน์ให้กับนักศึกษา
  • นางสาวลักขณา อาคุนซาดา นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาและพูดคุยในเรื่องของ ประเด็นแนวทางการเขียนบทที่ 4 ในการทำดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นสัมมนาเรื่อง EIA Social environmental study ในหัวข้อบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • นางสาวณัฏฐิยา ยอดเอียด นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาและพูดคุยในเรื่องของ ประเด็นแนวทางการเขียนบทที่ 4 ในการทำดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นสัมมนาเรื่อง EIA Social environmental study ในหัวข้อบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • นายสมศักดิ์ พยากรณ์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาและพูดคุยในเรื่องของ ประเด็นแนวทางการเขียนบทที่ 4 ในการทำดุษฎีนิพนธ์ และประเด็นสัมมนาเรื่อง EIA Social environmental study ในหัวข้อบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • นางสาวมนณภัสสรณื ย่องหิ้น นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ในเรื่องของความจำเป็นของการสื่อสารภาษาอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน เพื่อต้อนรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียน
  • นายประดับ นวลละออง นศ.ปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เพื่อปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และการเขียนแบบสอบถามในบทที่ 4 เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทยในอนาคต
  • ดร.ตายูดิน อุสมาน ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายอาเซียน เรื่อง “การเตรียมพร้อมและผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี
  • ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหัวหน้างานภาษามลายูและกำกับดูแลงานอาเซียนศึกษา ของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายอาเซียนในโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558