• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาภาษาต่างประเทศ
  • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันขอบคุณสื่อมวลชน โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมออกบูทแสดง กิจกรรม และผลงานของคณะวิทยาการจัดการ
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมงานขอบคุณสื่อ
  • ส่งนักศึกษาคณะวิทย์ฯ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
  • กิจกรรมเสริมความเป็นครู “ภาษาและวัฒนธรรม”
  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “ทบทวนวิสัยทัศน์และการจัดกรทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมทีมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า
  • อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมหารือโครงการตลาดนัดนักศึกษา