• คณะวิทย์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา และโรงเรียนสมานมิตรวิทยา
  • คณะวิทย์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนมุสลิมบำรุง และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
  • คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ได้รับรางวัลในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มอ.
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมแผนงานจราจรและความปลอดภัย โครงการ STA@YRU Mini Marathon 2019
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฐมนิเทศนักวิจัย
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
  • คณะวิทย์ฯ นำร่องใช้ถังแยกขยะประดิษฐ์เอง
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับหลักสูตร
  • คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนและมาตรการการลดขยะ
  • directory