wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • คณะวิทย์ฯ จัด Farewell Party แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคู่วิชาการ
  • คณะวิทย์ฯ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนชมวิดีทัศน์แนะนำเมืองยะลา ณ เทศบาลนครยะลา
  • คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดกิจกรรมซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช 1439
  • คณาจารย์คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNY ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
  • STA GAME “Sukan Jaya Sains 2017”
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน 40 คน จาก Yogyakarta State University อินโดนีเซีย
  • ผู้บริหาร Faculty of Mathematics & Science, State University of Malang เยี่ยมและเจรจาความร่วมมือกับคณะวิทย์ฯ
  • คณะวิทย์ฯ ลงนามความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษากับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ