wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
  • คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
  • บุคลารคณะวิทย์ฯ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี
  • ประมวลภาพมอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (19 สิงหาคม 2560)
  • ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (19 สิงหาคม 2560)