wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมละศีลอด
  • ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการปรับภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทย์ฯ
  • นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018)
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา
  • คณะวิทย์ฯ จัดการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561
  • รองคณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมประจำปีโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมประธานหลักสูตร
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561