กองกลาง
 
งานธุรการและสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ
งานการคลัง
งานอาคารสถานที่
กองนโยบายและแผน
 
งานบริหารทั่วไป
งานติดตามและประเมินผล
งานแผนงานและงบประมาณ
กองบริการการศึกษา
 
งานบริหารทั่วไป
งานจัดการศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล
งานมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพ
กลุ่มงานประเมินคุณภาพ
กลุ่มงานควบคุมคุณภาพ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษา
 
งานบริหารทั่วไป
งานแนะแนว
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
สำนักงานผู้อำนวยการ
 
งานบริหารงานทั่วไป
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
งานบริหารงานทั่วไป
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานระบบเครือข่าย
งานบริการและฝึกอบรม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
 
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ
 
งานบริหารทั่วไป
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 
งานบริหารทั่วไป
งานอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
งานบริหารทั่วไป
งานบริการและเผยแพร่
คลินิกเทคโนโลยี
สถานีวิทยุ
 
หน่วยธุรการและบริหารทั่วไป
หน่วยจัดและถ่ายทอดรายการ
หน่วยผลิตรายการ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(วิทยาลัยครู)
สำนักพิมพ์
 
หน่วยธุรการและบริหารทั่วไป
หน่วยจัดจำหน่ายและการตลาด
หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำกัด
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.)
สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้
ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ