wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มรย.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำ 2556   Share   

        ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม (เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ) โดยมี ผู้เข้าร่วม จำนวน 700 คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมการแข่งขันประกอบไปด้วย 4 รายการดังนี้

 

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน (ระดับประถมศึกษา)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

1.ด.ช.ฟัยรุส  มูหะมัด โรงเรียนบ้านพร่อน                     

2.ด.ช. ซูกัน  กามา โรงเรียนบ้านพร่อน

3.ด.ช.มูฮัมหมัดฟิตดาว  สาเมาะ โรงเรียนบ้านพร่อน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

1 ด.ญ.นฤมล  ประดิษฐ์ธรรม  โรงเรียนบ้านเหนือ

2. ด.ญ.เบญจวรรณ  พหรมเทพ  โรงเรียนบ้านเหนือ

3. ด.ญ.ศิรกัญญา  อินทรทูด  โรงเรียนบ้านเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

1. ด.ญ.นิตยา  จันทร์เล็ก  โรงเรียนบ้านเหนือ

2. ด.ญ.ณิรษา  สว่างสุข  โรงเรียนบ้านเหนือ

3. ด.ญ.วรรวิสา  อุบล  โรงเรียนบ้านเหนือ

การประกวดวาดภาพ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ซาอีด๊ะ  มูเซะ   โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ฟิรดา  กาจูซอ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ฮายาตี  สาแม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

การประกวดเรียงความ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.รุสวาตี  ราแดง  โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ดารานี  มูซอ   โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส. มูนา  ฮามิดง   โรงเรียนพัฒนาวิทยา

การประกวดร้องเพลง (ระดับประถมศึกษา)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นิชรีน  โดชา   โรงเรียนบ้านควนโนรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.นูรไลลา  โดชา  โรงเรียนบ้านควนโนรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.อาฟีณีย์  คงมี   โรงเรียนบ้านพร่อน

(ระดับมัธยมศึกษา)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นูรุสพัชนี  กีละ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์