wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ    Share   

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ 

        ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินการธนาคารฯ

 

 

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ