wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔(ภาคพิเศษ)   Share   

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔(ภาคพิเศษ) ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ไปแล้วนั้น บัดนี้จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ ป.โท1-2554.pdf