wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม"   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" ในหัวข้อ ฮาลาลารอมในอิสลาม เสริมความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามวิถีมุสลิม 

วันนี้ (22เม.ย.58) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เวลาประมาณ 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" ในหัวข้อ ฮาลาลารอมในอิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามวิถีมุสลิมตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

โดยรับได้เกียรติจากอาจารย์มูหะมัด คอยา จากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี เป็นวิทยากรบรรยาย และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 160 คน จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา