wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   Share   

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการสรรหานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี บุคลากรของกองบริการการศึกษา ร่วมกับตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรจากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ตอบรับการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 15 โรง ดังนี้ โรงเรียนตัสดีกียะห์ จ.สงขลา โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา จ.สงขลา โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาสโรงเรียนรามัณห์ศิริวิทย์ จ.ยะลา โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จ.ปัตตานี โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จ.ปัตตานี โรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมพัฒนา” จ.สตูล โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์  จ.ยะลา โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จ.ยะลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จ.ยะลา โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จ.นราธิวาส และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส